Disclaimer – Privacy

1. Disclaimer – Juridische informatie

Deze website wordt beheerd door TDC Consulting Services bvba (Webassur.be) voor Verzekeringen erkend onder FSMA toelating: met ondernemingsnummer: hierna genoemd Verzekeringen en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij – Verzekeringen – aanbieden als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. De inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners geproduceerd.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies. Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Verzekeringen geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

Verzekeringen kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan TDC Consulting Services bvba (Webassur.be) of Verzekeringen. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van TDC Consulting Services bvba is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De dienst- en productinformatie die Verzekeringen verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan Verzekeringen hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie aanlevert. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan Verzekeringen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

2. Privacy

Persoonlijke gegevens die eventueel aan Verzekeringen verstrekt worden opgenomen in de database van Verzekeringen. Deze gegevens worden door Verzekeringen gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten/diensten. U kunt tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart naar de klantendienst te sturen van: Verzekeringen te – .

3. Gebruik van Cookies

Verzekeringen kan gebruik maken van http-cookies voor interactieve pagina-elementen. Http- cookies zijn stukken van informatie die door onze webserver naar uw browser gestuurd worden. Daardoor kunnen wij elke pagina ontwerpen zodat u niet telkens opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren wanneer u onze website bezoekt.
Het is technisch niet mogelijk om http-cookies te gebruiken om informatie te downloaden van uw harde schijf of van uw werkgeheugen.
Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u de mogelijkheid hebben om deze cookies te deactiveren (meestal via ‘Opties’ of ‘Instellingen’ in de browsermenu’s). Let er evenwel op dat de functionaliteit van het programma zonder http-cookies aanzienlijk verzwakt kan worden.

4. Bemiddelingsdienst klachten

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
e-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Contact